Sąlygos ir taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

  • Laisvės partija (toliau – Partija)  gerbia visų savo narių ir interneto svetainės https://laisvespartija.lt/  (toliau – Svetainė) lankytojų privatumą bei teisę į duomenų apsaugą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir teisių įgyvendinimą.
  • Ši Laisvės partijos privatumo ir slapukų politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Svetainės lankytojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo saugojimo principus bei tvarką.
  • Prašome labai atidžiai perskaityti Privatumo politiką, kadangi naudodamiesi Svetaine taip pat pateikdami Laisvės partijai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Svetainės lankytojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai sistemoje po šios politikos tekstu pažymi varnelę. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
  • Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų nuostatomis, taip pat Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.