Prisijunk prie Laisvės savanorių, nes:

MES LAUKIAME TAVĘS!

Pasitikrinkite paspaudę šią nuorodą.

Duomenų tvarkymo politika

LAISVĖS PARTIJOS PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1. Laisvės partija (toliau – Partija) gerbia visų savo narių ir interneto svetainės https://laisvespartija.lt (toliau – Svetainė) lankytojų privatumą bei teisę į duomenų apsaugą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir teisių įgyvendinimą.
 • 2. Ši Laisvės partijos privatumo ir slapukų politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Svetainės lankytojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo saugojimo principus bei tvarką.
 • 3. Prašome labai atidžiai perskaityti Privatumo politiką, kadangi naudodamiesi Svetaine taip pat pateikdami Laisvės partijai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Svetainės lankytojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai sistemoje po šios politikos tekstu pažymi varnelę. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
 • 4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų nuostatomis taip pat Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.
 • 5. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:
 • 5.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 • 5.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Svetainės lankytojas, kurio asmens duomenys yra renkami Administracijos;
 • 5.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 • 5.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 • 5.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
 • 5.6. Duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, S. B. Jundzilo g. 9, LT-10256 Vilnius, el. p. info@laisvespartija.lt, www.laisvespartija.lt, banko sąskaita;
 • 5.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje;
 • 5.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims Paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų Paslaugų.

II. JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, APIMTIS IR PAGRINDAI

Eil. Nr. Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo pagrindas Saugojimo laikotarpis
1. Įsteigti Laisvės partiją, sudaryti partijos steigėjų, narių sąrašą ir įgyvendinti jai taikomus teisinius reikalavimus Vardas; pavardė; asmens kodas; gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas); pilietybė (jeigu esate Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos sąjungos valstybės narės pilietis); priklausomybė kitoms politinėms partijoms; atstovų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, įgaliojimo data, vieta). Informacija apie partijos narių mokesčius (asmens kodas, vardas, pavardė, skyrius, laikotarpis, tipas, gavimo būdas, suma, grąžinta pervesta į valstybės biudžetą suma) Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas ir Reglamento 9 straipsnio 2 dalies d) punktas. Jūsų duomenys saugomi visą Jūsų buvimo Laisvės partijos nariu laiką.
2. Koordinuoti Laisvės partijos narių veiklą, vykdyti vidinę komunikaciją, palaikyti ryšį su partijos nariais (vidaus administravimas). Vardas; pavardė; gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas); telefono numeris; el. pašto adresas; pageidaujamas skyrius; dominančios veiklos sritys; dominančios Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas, t. y. duomenų valdytojo teisėtas interesas administruoti ir koordinuoti Laisvės partijos veiklą, skirti užduotis pagal dominančią veiklos sritį, informuoti narius apie vykdomus renginius ir pan. Jūsų duomenys saugomi visą Jūsų buvimo Laisvės partijos nariu laiką.
3. Informuoti asmenis apie Laisvės partijos renginius, naujienas bei pateikti kitą naudingą informaciją naujienlaiškio prenumeratoriams. Elektroninio pašto adresas. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas, t. y. Jūsų sutikimas. Duomenys saugomi tol, kol atšaukiamas sutikimas. Išreikštas sutikimas saugomas ne ilgiau nei 2 metus nuo jo atšaukimo momento.
4. siekiant įamžinti apie Laisvės partijos renginius ir (ar) apie juos informuoti visuomenę, pasidalinti renginio akimirkomis ir pan. atvaizdas (fotografijos), vaizdo medžiaga, nuomonės, pasisakymai. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas, t. y. Jūsų sutikimas. Duomenys saugomi tol, kol atšaukiamas sutikimas. Išreikštas sutikimas saugomas ne ilgiau nei 2 metus nuo jo atšaukimo momento.

III. JŪSŲ DUOMENŲ GAVĖJAI

 • 6. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus atvejus, kai:
 • 6.1. duomenys turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui dėl politinių partijų registravimo, išregistravimo ir politinių partijų duomenų ir įstatų pakeitimų registravimo, vadovaujantis Politinių partijų įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis;
 • 6.2. duomenis atskleisti būtina Laisvės partijos duomenų tvarkytojams, kurie Laisvės partijai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Laisvės partijos vardu ir interesais;
 • 6.3. duomenys turi būti pateikti Teisingumo ministerijai, vadovaujantis Politinių partijų įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi;
 • 6.4. duomenys teikiami Vyriausiajai rinkimų komisijai, vadovaujantis Politinių partijų įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi;
 • 6.5. duomenys turi būti pateikti gavus motyvuotą ir pagrįstą teisėsaugos institucijų prašymą;
 • 6.6. yra gautas Jūsų sutikimas asmens duomenų teikimui.

IV. SVETAINĖS SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 • 7. Siekdami pagerinti jūsų patirtį lankantis Svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti jūsų galimybę naršyti patogiau ir gauti atitinkamas paslaugas. Mes taip pat dalijamės informacija apie Svetainės naudojimą su mūsų socialinių tinklų partneriais, kurie gali sujungti ją su kita informacija, kurią suteikėte jiems arba kuriuos jie surinko naudodami savo paslaugas.
 • 8. Informacija, apie Svetainėje naudojamus slapukus:
Slapuko rūšis Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko sukūrimo momentas Slapuko galiojimo terminas
Būtinas PHPSESSID Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumams realizuoti. Šis slapukas yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui. Įeinant į puslapį Iki sesijos pabaigos, kuomet uždaromas interneto svetainės langas
Trečiųjų šalių _fbp Naudojamas socialinio tinklo Facebook, siekiant gautą informaciją panaudoti rinkodaros paslaugų teikimui Įeinant į puslapį 3 mėnesiai
 • 9. Sutikimą naudoti slapukus (išskyrus būtinus slapukus) Jūs galite duoti šiais būdais:
 • 9.1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 • 9.2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę mygtuką „Sutinku“;
 • 9.3. Jūs galit bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų arba ištrindami esamus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamiau, kaip galite tai padaryti rasite adresu https://www.allaboutcookies.org/ arba https://policies.google.com/technologies/ads;
 • 9.4. pasirinkus nepriimti slapukų arba juos ištrynus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, galimi interneto svetainės veiklos sutrikimai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

V. DUOMENŲ SAUGUMAS

 • 10. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus:
 • 10.1. tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
 • 10.2. prieiga prie Jūsų asmens duomenų bus suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo funkcijas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo įsipareigojimų;
 • 10.3. Mūsų pasitelkiami duomenų tvarkytojai yra patikimi ir pasižadėję laikytis konfidencialumo įsipareigojimų;
 • 10.4. imamasi kitų adekvačių duomenų saugumo priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų duomenis nuo bet kokių neteisėtų veiksmų.

VI. INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMOS NUORODOS

 • 11. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter, Google+). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Administracija neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas

VII. JŪSŲ TEISĖS

 • 12. Kiekvienas duomenų subjektas, t. y., kiekvienas iš Jūsų, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
 • 12.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • 12.2. teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • 12.3. teisę reikalauti ištaisyti netikslius arba neteisingus tvarkomus asmens duomenis;
 • 12.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam”);
 • 12.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • 12.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • 12.7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • 12.8. Jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • 12.9. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.
 • 13. Kad būtų apsaugotas jūsų privatumas ir saugumas, turime teisę imtis priimtinų priemonių, kad prieš įgyvendintume Jūsų teises, patikrintume jūsų tapatybę.
 • 14. Siekdami įgyvendinti kurią nors iš VII skyriuje nurodytų Jūsų teisių, turite pateikti nustatytos formos prašymą, kurį galite atsisiųsti čia: Laisvės partijos Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma.
 • 15. Įstatymų numatytais atvejais, kai reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą, motyvuotu sprendimu Jūsų teises galima atsisakyti įgyvendinti.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 16. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus asmenys, kurių duomenys yra tvarkomi bus informuoti Svetainėje, ir (ar) siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.
 • 17. Jeigu turite klausimų, prašymų, nusiskundimų, savo užklausas siųskite el. paštu info@laisvespartija.lt.

Ačiū, Jūsų anketa užregistruota.

Artimiausiu metu mes su Jumis susisieksime dėl tolimesnių žingsnių prisijungiant prie liberaliausios politinės bendruomenės Lietuvoje!

Jūs sėkmingai užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį.